Αρχική

Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών

Οι υπεύθυνοι των σωματείων μπορούν να τυπώνουν την Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών για διευκόλυνσή τους.
Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών


……………………………………                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2013-2014
Ημερομηνία ….-.....-2013
                     
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΥΓΕΙΑΣ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    (Σφραγίδα- Σωματείου)
………………………….. ……………………………
            Συμφωνούμε  ανεπιφύλακτα και βεβαιώνουμε την σύννομη συμπλήρωση 
           της παρακάτω Κατάστασης.  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ότι οι περιλαμβανόμενοι στην ως άνω ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (Ολογράφως)
……………….. (αριθμητικά) (        )    ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ .....................………..
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΓΙΕΙΣ και ΙΚΑΝΟΙ να ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ σε αγώνες του Σωματείου τους
τους στο προαναφερόμενο    ΕΤΟΣ
  (Τόπος) ............................     ...../ ......./ 2013
                   Ο ΘΕΩΡΩΝ    ΙΑΤΡΟΣ
                  (ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση της Κατάστασης
Υγείας Ποδ/στών ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ σύμφωνα με το
άρθρο 18 παρ. 1 περ. β του ΚΑΠ
……………………………………                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2013-2014
Ημερομηνία ….-.....-2013
                     
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΥΓΕΙΑΣ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    (Σφραγίδα- Σωματείου)
………………………….. ……………………………
            Συμφωνούμε  ανεπιφύλακτα και βεβαιώνουμε την σύννομη συμπλήρωση 
           της παρακάτω Κατάστασης.  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ότι οι περιλαμβανόμενοι στην ως άνω ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (Ολογράφως)
……………….. (αριθμητικά) (        )    ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ .....................………..
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΓΙΕΙΣ και ΙΚΑΝΟΙ να ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ σε αγώνες του Σωματείου τους
τους στο προαναφερόμενο    ΕΤΟΣ
  (Τόπος) ............................     ...../ ......./ 2013
                   Ο ΘΕΩΡΩΝ    ΙΑΤΡΟΣ
                  (ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση της Κατάστασης
Υγείας Ποδ/στών ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ σύμφωνα με το
άρθρο 18 παρ. 1 περ. β του ΚΑΠ

Τελευταία Αθλητικά Νέα